ZP Orders reg. grants releases, etc

 

[Click on the File Name to view the pdf document]
[All the documents in this webpage require Adobe Acrobat Reader to view their contents. If you do not have it in your system, you can download it from here and install it first]

Sl.No 
Details of the order 
Date
File Name 
180
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2425 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
04/01/2014
Document_003.pdf
179
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2405 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
04/01/2014
178
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
04/01/2014
177
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2852 ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
03/01/2014
176
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
03/01/2014
175
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
03/01/2014
174
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2210 ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
02/01/2014
173
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2402 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
02/01/2014
172
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2406 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
02/01/2014
171
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2402 ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
02/01/2014
170
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
06/01/2014
Document_002.pdf
169
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
30/12/2014
168
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
27/12/2014
167
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2435 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
07/01/2014
Document_001.pdf
166
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2702 ಯೋಜನೇತರ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
04/01/2014
165
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2403 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
04/01/2014
164
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2435 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
04/01/2014
163
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2235, 2211 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
03/01/2014
162
2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2205 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 1/14 ರಿಂದ 3/14ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
02/01/2014
161
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-29-140 ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
08/07/2013
Document_0053.pdf
160
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-00-101-0-29-172 (ಯೋಜನೆ)ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
05/07/2013
159
258 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಶಾಸನಬದ್ದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು 25/03/2013 Doc_25032013_1.pdf
158
2012-13ನೇ ಸಾಲೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-00-101-0-28(NPV) 200ರಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ. 21/02/2013 Doc_13032013_0006.pdf
157
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷೀಕೆ 4702-00-101-0-14-132(ಯೋಜನೆ)ಜಿಪಂ.ಕೆರೆಗಳ ಪುರುಜ್ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 4ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. 25/02/2013
156
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷೀಕೆ 5054-03-337-0-74-172, 5054-03-337-0-74-422, 5054-03-337-0-74-436ರಡಿ ನಬಾರ್ಡ್ RIDF  17ರಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಲುಸಂಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. 23/02/2013
155
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷೀಕೆ 2515-00-101-0-31-051 ಜಿಪಂ.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 22/02/2013
154
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷೀಕೆ 5054-03-337-0-74-172, 5054-03-337-0-74-422, 5054-03-337-0-74-436ರಡಿ ನಬಾರ್ಡ್ RIDF  17ರಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಲುಸಂಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. 20/02/2013
153
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 02/02/2013 Doc_11022013_1.pdf
152
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 02/02/2013
151
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ  ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 02/02/2013
150
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2702-00-101-0-26 ಮತ್ತು 2702-00-101-0-28 ಹಾಗೂ 2702-00-101-0-29 ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 02/02/2013
149
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ  SDP ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 05/02/2013
148
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-00-101-0-26 NPV 051ರ 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುದಾನದಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 07/02/2013
147
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-31-051  ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ ರೂ 2.00 ಕೋಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 07/02/2013
146
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 29/01/2013 Doc_11022013_2.pdf
145
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೇತರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 29/01/2013
144
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 02/02/2013
143
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2210 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಹಾಗು 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕೇಂದ್ರಪುರಸ್ಕೃತ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 17/01/2013 Doc_11022013_3.pdf
142
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013
141
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013
140
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013 Doc_11022013_4.pdf
139
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013
138
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2210 ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013
137
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013
136
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013
135
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013
134
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013 Doc_11022013_5.pdf
133
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013
132
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013
131
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225 ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28/01/2013
130
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225 ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಪೂರಕ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 29/01/2013
129
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2202-00-102-0-29-436  ನಬಾರ್ಡ್ 13ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರೌಡಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 04/02/2013 Doc_11022013_6.pdf
128
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೈಪಂಪು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215-01-198-2-02-410(ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ2215-00-102-0-92-200(PV)ರಡಿ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 18/12/2012 Doc_16012013_5.pdf
127
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2702-80-198-2-02-410(ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2702-00-101-0-92-051)ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
126
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-00-101-0-29-172(P)ರಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
125
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2702-00-101-0-26 ಮತ್ತು 2702-00-101-0-28 ಹಾಗೂ 2702-00-101-0-29 ಯೋಜನೇತರ ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
124
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2059-00-101-0-26,2059-00-101-0-28 ಮತ್ತು 2059-00-101-0-29(NP)ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ,ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
123
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2202-00-102-0-29-436(SDP)ನಬಾರ್ಡ್ 13ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರೌಡಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
122
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
121
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 1/13 ರಿಂದ 3/13ರಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ  ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012 Doc_16012013_4.pdf
120
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೇತರದಡಿಯಲ್ಲಿ 1/13 ರಿಂದ 3/13ರಮಾಹೆಯವರೆಗೆ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ  ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
119
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 1/13 ರಿಂದ 3/13ರಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಯೋಜನೇತರದಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ  ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
118
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1/13 ರಿಂದ 3/13ರಮಾಹೆಯವರೆಗೆ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ  ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
117
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 1/13 ರಿಂದ 3/13ರಮಾಹೆಯವರೆಗೆ  ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ  ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
116
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012 Doc_16012013_3.pdf
115
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
114
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
113
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
112
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
111
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
110
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
109
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ   ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2210 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
108
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ   ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2210 ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
107
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ 2405 ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 14/12/2012
106
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2425  ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 17/12/2012
105
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ   ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 17/12/2012
104
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ  ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 17/12/2012
103
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ 2405 ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 17/12/2012
102
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2403-00-197-1-01 ಅಸ್ಕ್ಯಾಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರೋಗಗಳ ತಹಬಂದಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 07/01/2013 Doc_16012013_2.pdf
101
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನವನ್ನು (ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ) ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. 31/12/2012